Jdi na obsah Jdi na menu

 

 

Školní řád  MŠ

Všeobecná ustanovení 

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

 

Zápis dětí do mateřské školy 

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v první polovině měsíce května (od. 2.května do 16 května).  Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2). Děti  mohou  být  do  mateřské  školy  přijímány  i v průběhu školního roku.

Děti se do MŠ přijímají na základě kritérií zpracovanými školou. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel po dohodě se zákonnými zástupci a doložením písemného vyjádření školského poradenského zařízení, praktického lékaře pro děti a dorost.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 34 odst. 7), pokud nebude porušena kapacita školy a hygienická kritéria.

 Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Cholina :

1. děti zapsané na pravidelnou celodenní docházku (přednostně před dětmi na 4 hodiny denně)

2. děti, jejichž rodiče souhlasí s koncepcí mateřské školy

3. děti, které zahájí docházku od září příslušného kalendářního roku

4. děti, které dovrší tří let od září příslušného kalendářního roku

5. děti, jejichž sourozenci již naši mateřskou školu navštěvují nebo navštěvovaly

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let na základě písemné žádosti rodičů. Nejpozději do 30 dnů po podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí o přijetí.

V případě přijetí dětí od 2 let je denní režim upraven v souvislosti s individuální potřebou aktivity, odpočinku a spánku. Děti mají přizpůsobený adaptační režim, mají dostatek času na aktivity včetně převlékání a stravování.

Podle § 1 odst. vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ředitelka stanoví při přijetí se zákonným zástupcem dny docházky dítěte a délku jeho pobytu.

Mateřskou školu navštěvují děti zdravé po stránce fyzické i psychické a bez vnějších známek akutního onemocnění. Zdravotní stav dítěte konzultuje pedagogická pracovnice se zákonným zástupcem po příchodu dítěte do MŠ. Zákonný zástupce je povinen hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. Při náhlém onemocnění dítěte  v MŠ jsou zákonní zástupci telefonicky informováni o zdravotním  stavu  a jsou povinni si dítě co nejdříve z MŠ vyzvednout.

Po vyléčení onemocnění má právo pedagogická pracovnice požadovat od zákonného zástupce lékařské potvrzení a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu.

Zákonný zástupce dítěte je povinný doložit doklad o očkování dítěte dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. a mohou se přijímat děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním nebo musí být uvedeno v Evidenčním listě dítěte (potvrzení od lékaře), netýká se dětí v posledním roce předškolního vzdělávání.

Podle § 35 odst. 1 písm. a), b), c) a písm. d) zákona 561/2004 Sb., školský zákon, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ jestliže:

- dítě bez omluvy zákonného zástupce nedochází do MŠ déle než dva týdny

- zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

- na doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení

- zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo za školní stravování (§123)

  ve stanoveném termínu a nedohodne s vedoucí učitelkou jiný termín úhrady

 Zákonní zástupci dětí v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku, vedou děti k úctě k dospělým a sebeúctě.

Mateřská škola má svůj flexibilní denní řád, kterým reaguje na potřeby a zájmy dětí. Mateřská škola pracuje dle Školního vzdělávacího programu s názvem " Cesta proměn", nabízí řadu nadstandartních aktivit a vedení k zdravému životnímu stylu.

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.

Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Oznámení nepřítomnosti je možné provést: telefonicky, osobně, písemně (nejlépe třídnímu učiteli).

Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje.

Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).

 

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4).

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb.,             

o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§ 123 odst. 1 školského zákona).

Úplata za předškolní vzdělávání je pro období 1. 9. - 30. 6.  stanovena pro dítě s celodenní docházkou i s polodenní docházkou na  180,- Kč měsíčně za kalendářní měsíc.

Úhradu hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci za příslušný kalendářní měsíc vedoucí ŠJ.

Výše úplaty 0,- Kč bude stanovena rodiči nebo zákonnému zástupci, jehož dítě nedocházelo do MŠ déle než 2 měsíce a bylo řádně omluveno /ze zdravotních nebo rodinných důvodů. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst.3).

 

Úplata za školní stravování dětí

Výše stravného je stanovena dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, dle finančního normativu.

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. Zároveň zajišťuje v průběhu celého dne i dostatek tekutin, které děti konzumují v rámci pitného režimu.

Způsob a rozsah  platby za stravování dítěte se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy ( podle § 4 odst. 1-2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání)

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení řádu a provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

 

Evidence dítěte

Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče vedoucí učitelce údaje o  dítěti: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení.

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou  změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy.

 

Provoz mateřské školy

Provoz  mateřské školy je od 6,30 do 16,15 hodin.

Děti přicházejí  do mateřské školy do 8,00 hod., jinak po dohodě s  učitelkou  podle aktuální potřeby rodičů.

(vyšetření u lékaře, návštěva logopedie…)

Zákonní zástupci si děti vyzvedávají po obědě od 12,00 - 12,30 hod. a po odpoledním odpočinku od 14,30 hod.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,00 hod. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli      v průběhu dne, osobně nebo  telefonicky.

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění,  rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha, aj.) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se  rodiče  nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném  formuláři vedení MŠ. 

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

Provoz MŠ bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu a může být omezen i v jiném období. Informaci o přerušení provozu zveřejní ředitelka školy minimálně 2 měsíce předem.

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnce na chodbě dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnku.

Zákonný zástupce dítěte má možnost se podle potřeby svého dítěte individuálně domluvit s pedagogickou pracovnicí, aby pobyt v MŠ byl pro děti bez problémů a psychického strádání.

Zákonní zástupci mají možnost vstoupit do dění v MŠ (účastnit se akcí pořádaných školou, školní výlety však jen po domluvě s učitelkou), individuálně   mohou konzultovat s ředitelkou nebo s pedagogickou pracovnicí o prospívání svého dítěte.

 

Zdravotní péče a bezpečnost dětí v mateřské škole

Podle § 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, za bezpečnost dětí zodpovídá pedagogický pracovník MŠ od okamžiku, kdy mu zákonný zástupce osobně předá dítě a to až do doby, kdy si opět dítě osobně vyzvedne. Nestačí dítě doprovodit pouze k bráně nebo vchodu do MŠ, že už dojde samo. V takovém případě by MŠ nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte.

Dítě lze vydat též zákonným zástupcem pověřené osobě, a to na základě formuláře Zmocnění k odvádění dítěte pověřenou osobou, který vyplněný odevzdá škole při nástupu dítěte do MŠ. Rodiče jsou si tímto vědomi, že podle § 9 zákona č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, mají nezletilí způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřeně rozumové a volní vyspělosti odpovídají jejich věku.

Při zajišťování akcí školy ( např. výjezdy do přírody, výlety, návštěvy kulturních akcí apod.) rozhodne ředitelka školy o počtu pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví podle § 5 odst. 1-5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Při sportovních činnostech nebo pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pracovníka, který je způsobilý k právním úkonům.

Nastane-li úraz, je pedagogická pracovnice povinna ihned zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Bezprostředně ohlásit úraz zákonnému zástupci dítěte a nadále postupuje podle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí.

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěte při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, exkurzích.

Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.

Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřeného větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují, ven s dětmi nevychází.

V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady) a to v souvislosti s § 8 a 9 zákona č. 379/2005 Sb.

 

Ochrana   před   sociálně   patologickými   jevy  a  před   projevy   diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci ŠVP jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci monitoring a screening vztahů mezi dětmi v třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popř. za pomoci školských poradenských zařízeních.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dalšími pracovníky školy, mezi pracovníky školy a zákonnými zástupci.

MŠ má vytvořena pravidla soužití ve třídě, která slouží k vzájemné toleranci a jako ochrana a prevence vzniku sociálně patologických jevů, diskriminace, projevů nepřátelství nebo násilí. 

První vstup dítěte do mateřské školy

Při nástupu dítěte do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační program. Zákonní zástupci se na něm mohou dohodnout s ředitelkou nebo učitelkou školy.

Osobní věci dětí  přinesou rodiče do školy řádně označené, aby se předešlo záměně, zejména u nejmladších dětí: 

 - 2 krabičky papírových kapesníků

- 2 pasty na zuby + kartáček na zuby

- hřebínek, pyžamo (v případě, že bude dítě v MŠ spát)

- děti z I. třídy – do košíků na skříňkách dát náhradní oblečení (kalhotky, slipy, trička, ponožky, tepláky     

   nebo legíny – po 2 ks)

- děti ze II. třídy – cvičební úbor (tričko a kraťasy), do skříněk dát náhradní oblečení (kalhotky, slipy,

   trička, ponožky, tepláky nebo legíny – po 2 ks)

- polštářek (k relaxaci, řízené činnosti, do komunitního kruhu)

- oblečení na zahradu a na pobyt venku (tričko krátký – dlouhý rukáv, kraťasy, tepláky, mikinu)

- pláštěnku, gumáky

Oblékáme děti podle počasí!

Důrazně žádáme rodiče, aby dětem do MŠ nedávali cenné věci a drahé hračky. Za jejich ztrátu nebo zničení nemůžeme ručit a řešení takové situace je pro obě strany nepříjemné.

 

 Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců

 Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

 Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. 

 Rodiče mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě

 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy 

 • (kontakt rodičů s pedagogickými pracovnicemi je umožněn  denně při předávání dětí)

 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

 • předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí

 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

 • na poradenskou pomoc v záležitostech  týkajících se vzdělávání dětí

Dítě má právo: 

 • aby mu byla společností  poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)

 •  být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

 •  na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají  rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...)

 •  být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...)

 •  být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...)

                                                                                         (vybráno z Úmluvy o právech dítěte) 

 

Spolupráce se zákonnými zástupci 

MŠ spolupracuje se zákonnými zástupci s cílem vyvíjet aktivitu a činnosti ve škole ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení MŠ, rodiny a společnosti.

Péče o dítě v MŠ navazuje velmi úzce na péči rodiny, přičemž škola respektuje výsostné a přednostní postavení rodiny ve výchově a péči o dítě.

Opravdu uvítáme, když rodiče projeví zájem o dění a činnosti v naší škole a budou se aktivně podílet a účastnit života MŠ.

O materiálním způsobu pomoci škole, spolupráce na zlepšení prostředí školy, popřípadě sponzorství, se zákonní zástupci dohodnou na společných schůzkách, popř. individuálně s ředitelkou.

Stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávejte u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí.

Zákonný zástupce dbá na přiměřené oblečení dítěte dle ročního období.

Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat termíny placení stravného a školného.

 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a jejich zákonných zástupců

Děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy a zacházet s ním šetrně, nepoškozovat úmyslně ostatní majetek školy.

Bez dovolení pedagogických pracovnic neodnášet a nepůjčovat si inventář a vybavení MŠ domů.

V zájmu dodržování hygieny a čistoty v budově školy žádáme o čištění obuvi a při vstupu do třídy se přezouvat nebo používat návleky.

Pokud zákonní zástupci zjistí v prostorách školy poškození majetku školy, je nutné tuto skutečnost neprodleně nahlásit pedagogickému pracovníkovi školy.

 

 

  

Základní škola a Mateřská škola Cholina, okres Olomouc, příspěvková organizace

 

 

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU č.1

 

 

Způsob naplňování povinnosti mateřské školy vzdělávat děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, ve vymezených mimořádných situacích distančním způsobem

 

1. Legislativní rámec

 

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem na základě novely č. 349/2020 Sb. Školského zákona, která stanovuje pravidla pro vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením ministerstva zdravotnictví) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost dětí v mateřské škole, pro něž je předškolní vzdělávání povinné.

 

1. Organizace vzdělávání

 

 1. 1. Vzdělávací obsah

Vzdělávání distančním způsobem vychází z rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy a školního vzdělávacího programu „Cesta proměn“. Obsah vzdělávání je uzpůsoben daným okolnostem, možnostem a podmínkám (speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav, materiální podmínky, zázemí rodiny apod.). Veškeré aktivity jsou cílené na rozvoj celé osobnosti dítěte a na systematickou přípravu na vzdělávání v základní škole.

 

 1.  Omlouvání neúčasti na distančním vzdělávání

Zákonní zástupci jsou povinni omlouvat absenci dítěte vždy do tří dnů od vzniku neúčasti dítěte na distančním vzdělávání.

 

 1.  Personální zajištění

Distanční vzdělávání poskytují dětem třídní učitelé, kteří přizpůsobí obsah distančního vzdělávání možnostem a schopnostem dětí, zvolí vhodnou formu a metody vzhledem k možnostem, dovednostem dětí a podmínkám rodiny. 

 

 1.  Formy distančního vzdělávání

Distanční vzdělávání probíhá formou individuálních konzultací a předáváním materiálů zákonným zástupcům dle dohodnutého termínu a časového harmonogramu jednou týdně. Rozsah a obsah vzdělávání závisí na věku, zvláštnostech dítěte, na jeho možnostech, schopnostech a dovednostech, vychází z cílů stanovených školním vzdělávacím programem, které učitel individualizuje pro konkrétní dítě. 

 

 1.  Způsob komunikace se zákonnými zástupci

Učitel kontaktuje zákonné zástupce nepřítomných dětí telefonicky, SMS zprávou nebo emailem. Dohodne termín konzultace a předání vzdělávacích materiálů. Osobně předá didaktický materiál a podá instrukce včetně dalšího termínu konzultace a odevzdání vypracovaných materiálů. Na každé konzultaci dojde ke kontrole vypracovaných materiálů, ke zhodnocení, popřípadě dovysvětlení.    

 

 1.  Nabídka dalších možností vzdělávání

 

Odkazy: 

ČT Edu pro předškolní děti: https://t.ly/z5va 

NÚKIB, E-kurz Vanda a Eva v online světě: https://t.ly/mwH2  NPI ČR

Podpora dětí s OMJ v MŠ distanční formou: https://t.ly/3DPK