Jdi na obsah Jdi na menu

Řád školní družiny

 

I.    Přihlašování a odhlašování 

 • Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje vychovatelka ŠD.
 • O zařazení do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
 • Rodiče nebo zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do školní družiny sdělí rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze školní družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka ve školní družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze školní družiny jinak, než je obvyklé, sdělí rodiče písemně. Předem známou nepřítomnost žáka oznámí rodiče rovněž písemně. 
 • V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do školní družiny, odchod jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek.

 

II.    Organizační činnost

 • Školní družina má provoz v pondělí až pátek od 12.00 do 16:00.
 • Odchody dětí – dojíždějící žáci 13:30, ostatní podle přihlášky.
 • Na hodiny v ZUŠ jsou děti uvolňovány podle oznámení rodičů.
 • Do oddělení školní družiny se zapisuje maximálně 25 žáků na pravidelnou docházku.
 • Žáky přebírá paní vychovatelka po skončení oběda a odvádí je do školní družiny.
 • Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.
 • O provozu školní družiny v době prázdnin nebo mimořádného volna rozhoduje ředitelka školy.
 • V době mimořádného volna je činnost družiny zajištěna podle požadavků rodičů a rozhodnutím ředitelky školy.

 

III.    Chování žáků

 • Žák bez vědomí vychovatelky školní družinu neopouští.
 • Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 • Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.
 • Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelky, vnitřním řádem školy a řádem školní družiny.
 • Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky z družiny vyloučen.

 

IV.    Dokumentace

 • V družině se vede tato dokumentace - zápisní lístek pro žáky, přehled výchovně vzdělávací práce.

 

V Cholině 1. 9. 2019

Mgr. Žaneta Gruntová, ředitelka