Jdi na obsah Jdi na menu

Školní řád základní školy

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

 

I. ČÁST:  PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

A. Práva žáků

Žák naší školy má právo:

 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu hodin.
 2. Na odpočinek a volný čas.
 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku. 
 4. Na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Jeho názorům  musí být dána náležitá váha. Žák má právo sdělit svůj názor třídní učitelce, ostatním vyučujícím, ředitelce školy.
 5. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy. Má právo na získání znalostí, které mu slouží k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech.
 6. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích, nebo má osobní problémy.
 7. Na pomoc vyučujícího v případě, že nerozuměl učivu, nebo potřebuje doplnit své znalosti.
 8. Na zvláštní péči v případě jakéhokoliv druhu onemocnění, zdravotního postižení, v případě mimořádných schopností a talentu.
 9. Na život a práci ve zdravém prostředí.
 10. Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a na ochranu před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami.

 

B. Povinnosti žáků

 1. Žák má povinnost řádně docházet do školy a do školského zařízení, účastnit se mimoškolních aktivit, do kterých se přihlásil.
 2. Má povinnost řádně se vzdělávat.
 3. Má povinnost dodržovat školní a vnitřní řád, řády ŠD, ŠJ, Počítačové učebny, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen.
 4. Má  povinnost plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení.
 5. Nepoškozovat majetek školy a spolužáků.

 

C. Práva zákonných zástupců žáků 

 1. Mají právo na informaci o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí.
 2. Mají právo se vyjadřovat ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí.
 3. Právo volit a být voleni do školské rady.
 4. Požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.

 

D. Povinnosti zákonných zástupců

 1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy.
 2. Na vyzvání ředitele školy se osobně účastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání žáka.
 3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.
 4. Povinnost dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.
 5. Povinnost oznamovat  škole  a  školskému  zařízení  údaje  pro vedení školní matriky a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání  nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích. Poskytnuté údaje jsou používány pouze pro potřebu školy a v souladu se zákonem o ochraně osobních dat.

 

E. Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

 1. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žákům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.
 2. Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním  násilím, využíváním. Budou dbát na to, aby žáci nepřicházeli do styku s informacemi pro ně nevhodnými. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno,  spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budeme věnovat ochraně před návykovými látkami.
 3. Informace, které zákonní zástupci žáků poskytnou do školní matriky nebo jiné důležité informace  o žácích (zdravotní způsobilost, …) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 4. Vyzve-li ředitelka školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonné zástupce žáků k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání jejich dětí, konzultuje termín schůzky se zákonnými zástupci žáků.
 5. Žáci zdraví v budově  a  na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Pracovníci školy na pozdrav žákům odpoví.
 6. Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých  informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené  nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci žáků byli informováni jiným způsobem.

 

II. ČÁST: PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

A.Vnitřní řád

 1. Vyučování začíná v 8:00. Škola je otevřena od 7:00. Do 7:30 vykonává dohled nad žáky učitelka dle plánu dohledů. Od 7:30 do začátku vyučování vykonává dohled třídní učitelka ve své třídě.         
 2. Své osobní věci, oděv a boty si žáci odloží v šatně, kde se zbytečně nezdržují. Nenosí do koly věci, které nesouvisí s vyučováním (např. mobilní telefony). Škola za jejich ztrátu či poškození nezodpovídá. Slušným a ohleduplným chováním předcházejí úrazům.
 3. O přestávkách se žáci chovají podle pokynů učitelky, která vykonává ten den dohled. Rozpis dohledů je vyvěšen v kanceláři. Ve školní jídelně vykonává dohled učitelka, která odvádí děti na oběd. Ve školní družině vykonává dohled paní vychovatelka.
 4. Nepřítomnost žáka omlouvá zákonný zástupce žáka, který je povinen do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka oznámit třídní učitelce důvod nepřítomnosti žáka.
 5. Žáci vědomě neničí školní majetek, slušně zacházejí s učebnicemi a školními pomůckami.
 6. Po vyučování odcházejí žáci za dohledu třídní učitelky do školní jídelny, ostatní žáci jdou domů.
 7. V době mimoškolní dodržují žáci pravidla silničního provozu, o kterých jsou poučováni ve škole.
 8. Žák se chová na veřejnosti v době mimo vyučování tak, aby nepoškozoval dobré jméno své školy.
 9. Učitelé se chovají k žákům tak, aby bylo respektováno právo dítěte na vlastní názor a deklarováno právo žáků na ochranu před násilím tělesným či duševním.

 

B. Chování žáků

Žáci se chovají slušně, zdraví dospělé osoby v budově školy i na veřejnosti. Umí slušně poprosit a poděkovat. Podle pravidel slušného chování se děti chovají také k sobě navzájem.

 

C. Docházka do školy

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce žáka třídního učitele o uvolnění z vyučování. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je zákonný zástupce žáka povinen do tří dnů oznámit škole důvod nepřítomnosti. Nepřítomnost omlouvá zákonný zástupce žáka.

 

E. Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem

Žáci vědomě neničí školní majetek. Pokud žák prokazatelně vědomě poškodí školní majetek, je zákonný zástupce žáka povinen zničenou věc opravit, nebo uvést do původního stavu. Totéž platí o učebnicích, které žák dostává od školy zapůjčené.

 

F. Ochrana zdraví

Žáci se k sobě chovají ohleduplně, neubližují slabším a mladším spolužákům. Po chodbách a na schodišti chodí opatrně, aby nedošlo k úrazu. O přestávkách vykonává dohled nad žáky učitelka dle plánu dohledů. Rozpis dohledů o velké přestávce je vyvěšen na chodbě. Žáci, kteří jezdí do školy na kole předloží třídní učitelce písemné prohlášení zákonných zástupců.

Třídní učitelka pravidelně, nejméně 1x měsíčně provede poučení žáků o dodržování pravidel silničního provozu, o cestování veřejnými dopravními prostředky a poučení zapíše do třídní knihy.

 

G. Plnění dalších pravidel vnitřního režimu školy

Své osobní věci, oděv a obuv si  žáci odloží v šatně, kde  se  zbytečně  nezdržují. V době 5 min. před zahájením vyučování se žáci zdržují ve třídě a připravují se na vyučování. Žáci nenosí do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním.

Po vyučování odcházejí žáci domů, do školní jídelny nebo do školní družiny. Ve školní jídelně vykonává dohled třídní učitelka nebo vychovatelka.

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Přestávky jsou desetiminutové, v odpoledních hodinách pětiminutové, velká přestávka trvá 20 minut. Ve škole je zaveden pitný režim. Kuchařky ve školní jídelně připravují dětem na velkou přestávku čaj.

 

H. Provoz školy a povinnosti zaměstnanců školy

Vyučování začíná v 8:00. Škola je otevřena od 7:00. Do 7:30 vykonává dohled nad žáky učitelka (plán dohledů). Od 7:30 do začátku vyučování vykonává dohled třídní učitelka. Z důvodu zabezpečení proti vniknutí cizích osob do školní budovy vykonává dohled u vstupních dveří školnice, a to od 7:00 do 8:00. Poté je škola během dopoledního vyučování uzavřena. 

Na škole je zřízena pedagogická rada. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Od 1. 7. 2005 je zřízena tříčlenná školská rada. Povinnosti zaměstnanců školy jsou stanoveny v náplni práce jednotlivých zaměstnanců.

 

III. ČÁST:  REŽIM PŘI AKCÍCH MIMO ŠKOLU

 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje   vzdělávání zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy (pedagogickým pracovníkem).  Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.
 2. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. 
 3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění  žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a  ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce  končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáků písemnou formou.
 4. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví žáků (školní výlety).
 5. Součástí výuky je také výuka plavání. 

 

IV. ČÁST: BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ, OCHRANA ŽÁKŮ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

A. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

 1. Žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků, pracovníků školy i ostatních osob.
 2. Žáci jsou pravidelně seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny.
 3. Žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Dodržují pravidla chování a hygieny. 
 4. Žáci dodržují řády odborných učeben, tělocvičny a dílny, se kterými byli seznámeni.
 5. Do školy žáci nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz .
 6. Za bezpečnost žáků po dobu pobytu v areálu školy jsou odpovědní pracovníci školy.
 7. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde v souvislosti s činností školy, okamžitě hlásí vyučujícímu nebo pedagogickému dozoru. Zdravotní indispozici dítě neprodleně oznámí vyučujícímu nebo dozoru, který poskytne potřebnou péči, uvědomí vedení školy a zákonné zástupce, případně zajistí transport nemocného dítěte - vždy v doprovodu zákonného zástupce či jiné pověřené osoby.

 

B. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) v areálu školy. Za porušení zákazu budou uplatňována výchovná opatření.
 2. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

 

V. ČÁST: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

 1. Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v samostatné části ve směrnici Klasifikační řád, která je součástí Organizačního řádu školy.

 

VI. ČÁST: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Školní řád základní školy byl projednán na pedagogické radě dne 26. 8. 2014
 2. Ruší se platnost předešlého školního řádu.
 3. Platnost školního řádu základní školy začíná s účinností od 27. 8. 2014 na dobu neurčitou.

 

V Cholině 27. 8. 2014

Mgr. Žaneta Gruntová, řed.